Struktur

SUSUNAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN PAMEKASAN

MASA KHIDMAT 2016-2021

⇒ MUSTASYAR

01.  RKH. Mudastsir Badruddin
02.  KH. Hasyim Rofi’i    BA
03.  KH. Hosni Amir
04.  KH. Hefni Thoha
05.  KH. Abd Hamid Mannan Munif.
06.  KH. Nawawi Abd. Mu’in
07.  Dr. KH. Kholilurrahman SH, M.Si
08.  KH. Fadil Sayuthi
09.  KH. Syafi’ie
10.  Drs. KH. Baidlowi Ghazali, MM
11.  KH. Abu Bakar
12.  KH. Fadli Ghazali, BA
13.  KH. As’ad Abdullah
14.  KH. Jufri Abdurrahman
15.  Drs. KH. Fadloli Moh. Ruham, M.Si
16.  KH. Ilyas Abd. Mun’im
17.  KH. Abd. Wahid, MM
18.  KH. Abd. Hamid Mustaqim

 

⇒ SYURIYAH

RAIS :  KH. ABD. MANNAN FADHOLI

Wakil Rais
01.  KH. Afifuddin Thoha
02.  KH. Misbahul Munir Asy’ari, Lc
03.  KH.Moh.Lutfi Ishaq
04.  KH. Ach.Muzammil
05.  Drs. KH. Abd. Ghaffar Muzakki, M. HI
06.  KH. Muhdlar Qarib
07.  KH. Syaifuddin Syam, S. Ag
08.  KH. Zainuddin Abd. Mu’thi, S.Pd.I
09.  KH. Ali Rahbini Abd. Latif
10.  Drs. KH.Ach. Wahdi Musyaffa’
11.  KH. Makmun Tamim, S. Ag
12.  KH.‘Athorid Siradj, S. Ag
13.  Drs. KH. Atiqurrahman Husni Amir
14.  KH. Sulaiman  S.Arifin, M.Pd


KATIB : 01. Drs. K. ABD. BARI

Wakil Katib
02.  Ust. Fudoli, S.Ag
03.  KH. Qaffal Al-Razi
04.  KH. Imam Mawardi
05.  KH. Habibi Ahmad
06.  KH. Mudarris Abdul Wahab, S. Pd.I
07.  K. Ach. Sya’rani Khobir


A’WAN
01.  KH. Abd. Majid Mudassir
02.  KH. Rasyad Imam
03.  KH. Abdullah Syarqawi
04.  KH. Mawardi, S.Ag. MM
05.  KH. Muhsin Nor
06.  KH. Abd. Hannan Mawardi
07.  KH. Sulaiman Kurdi
08. KH. Wajid
09.  Drs. R. K. Moh Hafidz. MsA. S. IP
10.  Drs. KH. Lutfi Ghazali
11. KH. Moh. Zainuddin, MS., ST
12.  KH. Bakri Qarib
13.  KH. Dahlan Masbah
14.  Drs. KH. Syamsul  Arifin Karim
15.  KH. Bisri Hasan
16.  KH. Moh. Fadili Jufri
17. KH. Mas’ud Khairuddin
18. KH. Nuruddin Moh.Sholeh
19.  K. Mahrus Ali Maliji, S.Ag
20.  Ust. Syarqawi
21.  K. Kholiq Ilyas, S.Pd.I
22.  KH. Luqman Hakim
23.  H. Muhdlar Abdullah, SH
24.  H. Hasyim Asy’ary
25.  KH. Syafik  Rodli
26. Drs. H. M. Djailani, MS

⇒ TANFIDZIYAH

KETUA  : KH. TAUFIK  HASYIM, M.Pd.I
Wakil Ketua  
01.  KH. Ihyauddin Yasin, S. Ag
02.  Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag
03.  KH. Moh. Qoyyim Hamzah, S. Ag
04.  KH. Achmad Faruqqisahrondi, S.Ag
05.  Drs. KH.Sahibuddin, SH., M. Pd.
06.  Drs. H. Juhedi. MM, M.Pd
07.  Drs. K. Abd. Kadir, M.Si
08.  RP. KH. Najibul Chair, SH
09.  Drs. H. Moh. Nor Hidayat, M. Hi
10.  Drs. KH. Zainul Hasan, M. Ag
11.  KH. Abdul Wahid Mughni, S.Hi
12.  Dr. H. Buna’i, M. Pd
13.  Munapi’, S.Ag., M. Pd
14.  Akh. Fakih, S.Ag.M.Pd


SEKRETARIS  : Drs. H. ABD. RAHMAN ABBAS, M.Si
Wakil Sekretaris    
01.  KH. Moh. Yusuf,  S.Ag., S. Pd
02.  Drs. Ec. Iwan Pramadiyanto, MM
03.  Drs. Moh. Dahlan, MM. Pd
04.  K. Hambali Mawardi. S. IP
05.  Salman Al-Farisi,  S. Pd. I
06.  Moh. Subhan. MA


BENDAHARA  :  H. MOHAMMAD RAMLI, SH., MH
Wakil Bendahara    
01.  Habib Amin Jakfar Bil Fagih
02.  Drs. H. Abd. Wahid, MM
03.  K. Hamdi Usman
04.  Lukman Hakim,SH
05.  Ihsan Ikhwani, S.Pd.I